OTÁZKY A ODPOVĚDI

 

PRO KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

Program je určený prakticky pro všechny vlastníky objektů, kterými mohou být v sektoru bydlení vlastníci rodinných domů a bytových domů, všichni vlastníci domů ve veřejném sektoru a také všichni vlastníci domů v soukromém podnikatelském sektoru. Přitom cílovou skupinou jsou zejména ti vlastníci objektů, kteří z jakéhokoli důvodu nevyužívají dotace z operačních nebo národních programů na podporu projektů založených na snižování spotřeby energie. Zájemci o zařazení do evidenčního systému a o získání certifikátu kvality musí pouze splnit podmínky programu, připravit ve spolupráci s některým „garantem“ kvalitní energeticky úsporný projekt a zapsat požadované údaje o projektu do evidenčního systému.

 

JE PROGRAM VHODNÝ PRO FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY?

Program je pro fyzické osoby i pro právnické osoby, které jsou vlastníky objektů podle podmínek programu.

 

CO ZNAMENÁ PROJEKT DOBRÉ PRAXE?

Projektem dobré praxe by se měl stát energeticky úsporný projekt, který je komplexní, kvalitně připravený a realizovaný, vlastníkovi se vyplatí realizovat a je dobrým příkladem realizace energeticky úsporných opatření pro ostatní. 

 

CO ZNAMENÁ GARANT?

Pro přípravu energeticky úsporného projektu by měl mít garant podstatnou roli. Garantem by měla být společnost, která pomůže vlastníkovi objektu připravit kvalitní energeticky úsporný projekt, který se vlastníkovi vyplatí. To znamená, že mu navrhne všechna možná opatření, která je možné v objektu realizovat a z těch navrhnout optimální kombinaci opatření, která budou pro vlastníka objektu nejvhodnější. Lze předpokládat, že garant nabídne vlastníkovi objektu i realizaci navržených opatření a případně mu pomůže najít i optimální model financování projektu.

 

CO MI PROGRAM MŮŽE PŘINÉST?

Program vlastníkovi objektu může přinést kvalitní energeticky úsporný projekt připravený k realizaci. Mělo by jít o projekt, který se vlastníkovi projektu vyplatí realizovat. To znamená, že navržená energeticky úsporná opatření budou kvalitně připravená k realizaci a návratnost investovaných prostředků bude pro vlastníka v přijatelné době trvání.

 

JE V RÁMCI PROGRAMU MOŽNÉ VYUŽÍT DOTACI?

Přímo v programu Úspory energie s rozumem žádnou dotaci není možné využít. Program má motivovat k optimální kombinaci energeticky úsporných opatření, která se vlastníkovi objektu vyplatí realizovat. Na zpracování studie proveditelnosti v podobě energetického posouzení pro úvodní fázi přípravy kvalitního energeticky úsporného projektu je však možné využít dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie známého pod názvem EFEKT, konkrétně v rámci výzvy k podání žádosti o dotaci na „příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe“.

 

JAK DLOUHO TRVÁ ZÍSKÁNÍ DOTACE Z PROGRAMU EFEKT?

Výzvy pro aktivitu „Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe“ v rámci programu EFEKT je aktuálně pro rok 2017 vyhlášena s podmínkou podání žádostí v době od 1.4.2017 do 20.10.2017. K podané žádosti o dotaci je nutné kromě jiných požadovaných příloh, jejichž seznam je v uveřejněné výzvě k podání žádostí o dotaci, přiložit také již zpracovanou studii proveditelnosti v podobě energetického posouzení, ve kterém musí být obsaženy veškeré požadované informace.

 

JAKÉ JSOU NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKY K ZÍSKÁNÍ DOTACE Z PROGRAMU EFEKT?

Překážky pro toho, kdo má zájem o přípravu a realizaci kvalitního energeticky úsporného projektu a splní podmínky stanovené ve znění programu EFEKT a ve vyhlášené výzvě, nejsou podstatné a záleží pouze na splnění požadovaných podmínek vlastníkem objektu, případně počtu podaných žádostí ve vztahu k dostupné alokaci vyčleněných dotačních prostředků.

 

JE MOŽNÉ KOMBINOVAT TENTO PROGRAM S OSTATNÍMI DOTACEMI?

Protože v rámci programu Úspory energie s rozumem není poskytována žádná dotace, není žádná překážka pro jeho kombinaci s jakýmkoli jiným programem, v rámci kterého je možné získat dotaci. Pokud vlastník zpracovává studii proveditelnosti v podobě energetického posouzení, na kterou získal dotaci z programu EFEKT, je možné následně získat z některého jiného programu investiční dotaci na realizaci některých úsporných opatření. To ovšem není hlavní záměrem tohoto programu, protože se předpokládá, že v evidenčním systému budou evidovány zejména projekty, které neobdrží pro svou realizaci žádné investiční dotace.

 

JAKÁ JE ÚSPĚŠNOST ZÍSKÁNÍ DOTACE Z PROGRAMU EFEKT?

Pravděpodobnost získání dotace z programu EFEKT na zpracování studie proveditelnosti v podobě energetického posouzení je v případě splnění podmínek programu aktuálně velmi vysoká, protože zatím neexistují omezení takového získání dotace.

 

MUSÍM VRÁTIT DOTACI, KDYŽ SI NEVYBERU Z NABÍZENÉ VARIANTY?

Garant navrhne ve zpracované studii proveditelnosti v podobě energetického posouzení určité spektrum energeticky úsporných opatření a společně s vlastníkem objektu navrhne optimální kombinaci opatření k realizaci s návrhem finančního modelu úhrady investičních prostředků, která je proveditelná. Z toho důvodu nepřipadá v úvahu varianta, že by si vlastník objektu nevybral z navrhované varianty řešení, protože se na jejím návrhu přímo podílí.

 

JAKÉ ÚSPORY DOSÁHNU?

Výše úspory závisí na možnostech řešení všech energeticky úsporných opatření, která jsou navržena k realizaci a zejména na optimální kombinaci opatření navržených k realizaci. Proto není možné obecně specifikovat úroveň úspory energie. Je však možné obecně konstatovat, že míra úspory energie se může pohybovat od 5% do 70% původní spotřeby energie.

 

JE MOŽNÉ VYUŽÍT BANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ PRO REALIZACI NABÍZENÉHO ŘEŠENÍ?

Při financování navrženého projektu bude záležet na formě doporučeného modelu zajištění potřebných finančních prostředků pro realizaci navržených opatření. Obecně však lze uvést, že bankovního financování pro realizaci nabízeného řešení využít samozřejmě lze.

 

KDY BUDE NUTNÉ REKONSTRUKCI REALIZOVAT?

V návaznosti na podmínky stanovené pro získání dotace na „přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe“, tedy na zpracování příslušné studie proveditelnosti v podobě energetického posouzení, jak je stanoveno v programu EFEKT, se předpokládá, že doporučená kombinace realizace energeticky úsporných opatření bude realizována do tří let od obdržení dotace na zpracování uvedené studie proveditelnosti. Bude však záviset na konkrétních aktivitách vlastníka objektu.

 

Máte ještě jiný dotaz ?

*